สถานะใบขน ที่ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกควรรู้

สถานะใบขน ที่ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกควรรู้ Next A สถานะใบขน สถานะใบขน ที่ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกควรรู้                                                                 Next A 768x402

สถานะใบขน โดยทั่วไปแล้วจะถูกอัปเดตเมื่อเข้าสู่ขั้นตอนของการนำเข้าและส่งออกสินค้า 

การทำใบขนสินค้ามีความจำเป็นสำหรับใช้เพื่อทำการผ่านพิธีการกับทางกรมศุลกากรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งส่วนใหญ่บริษัทชิปปิ้งจะเป็นผู้ออกใบขนให้ (ในกรณีที่ผู้ประกอบการนำเข้าและส่งออกสินค้าโดยการว่าจ้างบริษัทชิปปิ้ง)  

โดยข้อมูลและสถานะใบขนสินค้า จะถูกอัปเดตในระบบ EDI (Electronic Data Interchange) ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 

 1. Status 01

หมายถึง ใบขนที่อยู่ในระหว่างการร่าง ซึ่งทางชิปปิ้งหรือตัวแทนออกของจะต้องสำแดงมูลค่าของสินค้าให้ถูกต้องตามใบแสดงรายการบรรจุหีบห่อที่ผู้ขายจัดทำให้ผู้ซื้อ (Packing List), ใบแจ้งหนี้ (Invoice) และใบอนุญาตต่างๆ ให้ทางผู้ประกอบการตรวจสอบความถูกต้องก่อนยื่นให้กับกรมศุลกากร

 1. Status 02

หมายถึง ข้อมูลที่ผู้ประกอบการตรวจสอบแล้วว่าข้อมูลถูกต้อง จากนั้นจึงมีการส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังกรมศุลกากรแล้ว และเมื่อมีการชำระภาษีอากรเป็นที่เรียบร้อย สถานะก็จะเปลี่ยนเป็น Status 2

 1. Status 3

หมายถึง เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรได้ตรวจสอบสินค้าและรับรองข้อมูลว่าผู้ประกอบการได้สำแดงข้อมูลอย่างถูกต้องตามสินค้าที่นำเข้า-ส่งออก

 1. Status 04

หมายถึง ใบขนสินค้าที่มีการส่งออกโดยสมบูรณ์ ซึ่งหมายถึงยานพาหนะที่ใช้บรรทุกสินค้าได้ออกเดินทางออกจากราชอาณาจักรไทยแล้ว และในส่วนของการนำเข้า หมายถึง ตัวแทนออกของได้ดำเนินการพิธีการศุลกากรเป็นที่เรียบร้อย

ตัวอย่างใบขนขาเข้า

สถานะใบขน สถานะใบขน ที่ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกควรรู้                Next A 737x1024

ตัวอย่างใบขนขาออก

สถานะใบขน สถานะใบขน ที่ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกควรรู้               Next A 737x1024

อย่างไรก็ตาม ใบขนสินค้า Status 04 นั้น อาจมีความล่าช้าจากระบบเรือสินค้าและระบบการสุ่มตรวจ และสุดท้ายเมื่อมีการบรรทุกสินค้าขึ้นรถหรือเรือและได้ใบตราส่งแล้ว (Bill of Lading) สถานะของใบขนจะกลายเป็น Status 0409 หรือส่งออกสำเร็จ