โปรแกรมคีย์ใบขนกับ 3 วิธีชำระค่าภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ ของกรมศุลกากร

โปรแกรมคีย์ใบขน 3 วิธีชำระเงินกรมศุลกากร Next A โปรแกรมคีย์ใบขน โปรแกรมคีย์ใบขนกับ 3 วิธีชำระค่าภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ ของกรมศุลกากร 3       web 768x402

โปรแกรมคีย์ใบขน โปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานของบริษัทชิปปิ้งหรือบริษัทตัวแทนออก บริษัทผู้นำเข้าและส่งออกสินค้า ตลอดจนบริษัท Freight Forwarder

โปรแกรมคีย์ใบขน ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ยิงใบขนสินค้าผ่านทางมือถือหรือทางออนไลน์ได้อย่างสะดวกราบรื่น รองรับการยื่นเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Paperless) ซึ่งการยื่นใบขนในยุคอดีต ต้องไปยื่นที่กรมศุลกากรเท่านั้น ทำให้เสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

จะว่าไปแล้ว การทำธุรกรรมเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกในยุคนี้ ทางกรมศุลกากรได้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยขยายช่องทางการให้บริการทางออนไลน์มากขึ้น เพื่อประหยัดเวลา และดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว ทั้งต่อประชาชนและหน่วยงานเอง ซึ่งนอกเหนือไปจากการยื่นใบขนสินค้าที่ไม่ต้องมายื่นด้วยตนเองแล้ว ยังรวมไปถึงการชำระค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมศุลกากร ตลอดจนเงินประกันอื่นๆ ของกรมศุลกากร ที่สามารถทำได้ผ่านออนไลน์เช่นเดียวกัน

เนื่องจากปัจจุบัน มีผู้นำเข้าและส่งออกสินค้าไปต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ทำให้กรมศุลกากรต้องรับภาระหนักในการให้บริการแก่ผู้นำเข้าและส่งออก จึงได้เพิ่มบริการชำระเงิน ทั้งค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมศุลกากร และเงินประกันอื่นๆ ของกรมศุลฯ 3 วิธี ดังนี้

 1. การชำระด้วยตนเอง ณ หน่วยรับชำระเงินทุกที่ของกรมศุลกากร โดยสามารถชำระด้วย
 • เงินสด หรือบัตรภาษี
 • บัตรเดบิต (ไม่เสียค่าบริการ) หรือบัตรเครดิตของทุกธนาคาร (อัตราค่าธรรมเนียมของธนาคารเป็นไปตามธนาคารกำหนด)
 • เช็ค ของผู้ประกอบการที่มีธนาคารค้ำประกันและได้รับอนุมัติจากกรมศุลกากร หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ทั้งนี้เช็คส่วนตัวไม่สามารถนำมาชำระภาษีได้
 • สำหรับการสั่งจ่ายเช็ค ให้ขีดคร่อม และขีดคำว่า ‘ผู้ถือ’ ออก
 • สั่งจ่ายในชื่อ ‘กรมศุลกากร (พักรายได้) โดย…(ชื่อผู้นำเข้า/ผู้ส่งออก/อื่นๆ)
 • ห้ามสั่งจ่ายค่าภาษีรวมกับค่าธรรมเนียมการผ่านพิธีการศุลกากร
 • การสั่งจ่ายค่าธรรมเนียม ให้สั่งจ่าย ‘กรมศุลกากร โดย ชื่อผู้นำเข้า/ผู้ส่งออก……’

 เมื่อชำระเงินแล้ว เจ้าหน้าที่จะออกใบเสร็จรับเงิน กศก. 122 การแก้ไขหรือขอจำลองใบเสร็จรับเงิน ต้องมายื่นคำร้องขอดำเนินการกับหน่วยงานที่รับชำระค่าภาษีอากร

 1. การชำระเงินในระบบ e-Payment คือ การชำระเงินค่าภาษีอากรพร้อมกับการส่งข้อมูลใบขนสินค้า เพื่อตัดบัญชีธนาคารของผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออก หรือตัวแทนออกของตามที่ได้แจ้งชื่อ ‘ธนาคารเพื่อการอชำระภาษีอากร และ/หรือ ขอคืนเงินอากร’ ผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออก หรือตัวแทนออกของที่มีชื่อในใบขนสินค้า สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมศุลกากรผ่านระบบ e-Tracking โดยจะได้ใบเสร็จรับเงิน กศก. 123
 2. ชำระเงินในระบบ e-Bill Payment คือการใช้เอกสารตามที่กรมศุลกากรกำหนด เช่น ใบขนสินค้า ใบสังเก็บเงิน ใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารอื่นที่มี QR Code หรือ Bar Code หรือเลขอ้างอิงตามที่ปรากฏในเอกสารนั้นๆ ไปชำระเงินค่าภาษีอากร ณ เคาน์เตอร์ของธนาคารหรือ Internet Banking หรือ ATM หรือช่องทางการรับชำระเงินอื่นๆ ของธนาคารหรือผ่านตัวแทนรับชำระเงินที่ทำความตกลงกับกรมศุลกากร ได้แก่ เคาน์เตอร์เซอร์วิสของ 7-11 และ Big C โดยผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออก หรือตัวแทนออกของ สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมศุลกากร ผ่านระบบ e-Tracking โดยจะได้ใบเสร็จรับเงิน กศก. 123
ข้อมูล : กรมศุลกากร

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *