Month: April 2020

โปรแกรมคีย์ใบขน 3 วิธีชำระเงินกรมศุลกากร Next A โปรแกรมคีย์ใบขน โปรแกรมคีย์ใบขนกับ 3 วิธีชำระค่าภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ ของกรมศุลกากร 3       web 1024x536

โปรแกรมคีย์ใบขนกับ 3 วิธีชำระค่าภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ ของกรมศุลกากร

การทำธุรกรรมเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกในยุคนี้ ทางกรมศุลกากรได้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยขยายช่องทางการให้บริการทางออนไลน์มากขึ้น เพื่อประหยัดเวลา และดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว ทั้งต่อประชาชนและหน่วยงานเอง ซึ่งนอกเหนือไปจากการยื่นใบขนสินค้าที่ไม่ต้องมายื่นด้วยตนเองแล้ว ยังรวมไปถึงการชำระค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมศุลกากร ตลอดจนเงินประกันอื่นๆ ของกรมศุลกากร ที่สามารถทำได้ผ่านออนไลน์เช่นเดียวกัน

โปรแกรมคีย์ใบขน เสริมประสิทธิภาพขนส่งในสถานการณ์ไม่ปกติ Next A โปรแกรมคีย์ใบขน โปรแกรมคีย์ใบขน เสริมประสิทธิภาพด้านการขนส่ง ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ                                                                                   Next A 1024x536

โปรแกรมคีย์ใบขน เสริมประสิทธิภาพด้านการขนส่ง ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ

โปรแกรมคีย์ใบขนบน Cloud ตัวช่วยสำคัญในธุรกิจชิปปิ้ง ที่ช่วยให้การดำเนินการนำเข้าและส่งออกเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการขนส่งยุค 2020 แม้ในสถานการณ์ปกติและไม่ปกติ

โปรแกรมคีย์ใบขน ศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับนำเข้า-ส่งออก Next A โปรแกรมคีย์ใบขน โปรแกรมคีย์ใบขนกับศัพท์น่ารู้ในการนำเข้า (Import) และส่งออก (Export)                                                                         Next A 1024x536

โปรแกรมคีย์ใบขนกับศัพท์น่ารู้ในการนำเข้า (Import) และส่งออก (Export)

ปัจจุบันกรมศุลกากรกำหนดให้มีการยื่นเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์แทน เพื่อลดการใช้ทรัพยากรโลก และอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องใช้โปรแกรมคีย์ใบขนในการดำเนินงาน Next A ผู้ให้บริการโปรแกรมคีย์ใบขน มีคำศัพท์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าโดยใช้โปรแกรมคีย์ใบขน