tiffa

tiffa นำเข้าสินค้ากับ Freight Forwarder Next A tiffa tiffa กับธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) tiffa                        Freight Forwarder Next A 1024x536

tiffa กับธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder)

tiffa สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ หรือ Thai International Freight Forwarders Association) เกิดขึ้นเพื่อรองรับเศรษฐกิจของไทยที่ขยายตัวไปอย่างรวดเร็วในปี ค.ศ. 1980 ทำให้มีการนำเข้าสินค้าและส่งออกของประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้อุตสาหกรรมการขนส่งสินค้า (Freight Forwarder) เติบโตและก้าวหน้า