Month: February 2020

โปรแกรม Paperless กับช่องทางใหม่ของการชำระเงิน e-payment Next A โปรแกรม paperless โปรแกรม Paperless กับช่องทางใหม่ในการชำระค่าธรรมเนียมของกรมศุลกากร            Paperless                                           e payment Next A 1024x536

โปรแกรม Paperless กับช่องทางใหม่ในการชำระค่าธรรมเนียมของกรมศุลกากร

กรมศุลกากรได้รับความร่วมมือจากธนาคาร 6 แห่ง และตัวแทนรับชำระที่เป็น Non-bank อีก 2 แห่ง เพื่อให้ผู้ประกอบการชำระเงินผ่านช่องทางการให้บริการได้ตามสะดวก ทั้งชำระผ่านระบบ Internet Banking, Mobile Banking, ATM และเคาน์เตอร์ธนาคาร