Month: January 2020

โปรแกรมคีย์ใบขน รองรับระบบ E-Paperless nexta โปรแกรมคีย์ใบขน โปรแกรมคีย์ใบขน โปรแกรมที่รองรับระบบ E-Paperless และคุณสมบัติที่ต้องมี                               nexta 1024x536

โปรแกรมคีย์ใบขน โปรแกรมที่รองรับระบบ E-Paperless และคุณสมบัติที่ต้องมี

โปรแกรมคีย์ใบขน เป็นโปรแกรมที่รองรับระบบ E-Paperless ซึ่งเป็นการดำเนินพิธีการศุลกากรในรูปแบบไร้เอกสาร ซึ่งกรมศุลกากรประกาศให้มีการใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2549 เพื่อให้การดำเนินการพิธีการศุลกากรเป็นไปแบบไร้เอกสาร