โปรแกรม Paperless

โปรแกรม Paperless กับช่องทางใหม่ของการชำระเงิน e-payment Next A โปรแกรม paperless โปรแกรม Paperless กับช่องทางใหม่ในการชำระค่าธรรมเนียมของกรมศุลกากร            Paperless                                           e payment Next A 1024x536

โปรแกรม Paperless กับช่องทางใหม่ในการชำระค่าธรรมเนียมของกรมศุลกากร

กรมศุลกากรได้รับความร่วมมือจากธนาคาร 6 แห่ง และตัวแทนรับชำระที่เป็น Non-bank อีก 2 แห่ง เพื่อให้ผู้ประกอบการชำระเงินผ่านช่องทางการให้บริการได้ตามสะดวก ทั้งชำระผ่านระบบ Internet Banking, Mobile Banking, ATM และเคาน์เตอร์ธนาคาร 

โปรแกรม Paperless 3 ขั้นตอนนำเข้าสินค้ากับกรมศุลกากร Next A โปรแกรม paperless โปรแกรม Paperless กับเรื่องน่ารู้ของพิธีการนำเข้ากับกรมศุลกากร            Paperless 3                                                 1024x536

โปรแกรม Paperless กับเรื่องน่ารู้ของพิธีการนำเข้ากับกรมศุลกากร

โปรแกรม Paperless นั้น มีความเกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้าโดยตรง และเป็นสิ่งที่บริษทผู้นำเข้าสินค้าหรือชิปปิ้งหรือโลจิสติกส์จำเป็นต้องใช้โดยตรง

โปรแกรม Paperless คำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับภาษีศุลกากร โปรแกรม paperless โปรแกรม Paperless 7 คำศัพท์เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องภาษีศุลกากร            Paperless 7                                       1024x536

โปรแกรม Paperless 7 คำศัพท์เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องภาษีศุลกากร

7 คำศัพท์พื้นฐานของการนำเข้าหรือส่งออกสินค้า ซึ่งล้วนต้องเกี่ยวข้องกับพิธีการด้านศุลกากร และยุคนี้ก็เป็นการยื่นเอกสารทางอิเล็คทรอนิกส์หรือโปรแกรม Paperless